بررسی انواع تراکنش های اینترنتی در اردیبهشت ماه ۹۶ نشان داد که مبلغ تراکنش خرید از پایانه های فروش ۸۶ هزار میلیارد ریال (با رشد ماهانه ۲۶ درصدی) و مبلغ تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از همین پایانه ها ۱۲ هزار میلیارد ریال (با رشد ماهانه ۱۶/۲۶ درصدی) گزارش شده است که نسبت به اردیبهشت سال گذشته، به ترتیب رشد ۶۲/۳۹ و منفی ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.


به گزارش پایگاه خبری ایران آی تی نیوز، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در طی اردیبهشت ماه سال جاری،  ۱۲۲ میلیون تراکنش به ارزش ۶ میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار ریال در سراسر کشور بر پایانه های موبایلی انجام شده است که در مقایسه با فروردین ماه (۱۰۶ میلیون تراکنش به ارزش ۶ میلیون و صد و بیست و دو هزار ریال)، به ترتیب ۱۴/۸۶ و ۱۳/۱۲ درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته (۱۱۲ میلیون تراکنش به ارزش ۵ میلیون و نود هزار ریال)، به ترتیب ۸/۵۹ و ۳۶ درصد رشد داشته است.

 

با توجه به نمودار ۱، از مجموع ۱۲۲ میلیون تراکنش موبایلی، تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ انجام شده بر پایانه ها در اردیبهشت ماه سال جاری ۱۲۱ میلیون و ششصد و دو هزار تراکنش بوده و در مقایسه با ماه گذشته، ۱۴/۸۶ درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۸/۵۶ درصد رشد داشته است.

تراکنش خرید از این پایانه ۴۷۹ و مانده گیری ۸۷ تراکنش اعلام شده در حالی که در فروردین ماه، این دو نوع تراکنش روی پایانه های موبایلی انجام نشده است. با توجه به مبالغ تراکنش های پایانه های موبایلی، ارزش تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از این پایانه ۶ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به ماه گذشته، ۱۳/۱۲ درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۳۶ درصد رشد داشته است.

 

همچنین ارزش تراکنش خرید در اردیبهشت ماه سال جاری ۷۴ میلیون ریال بوده و در فروردین ماه این نوع تراکنش روی پایانه های موبایلی انجام نشده است (نمودار ۲). تعداد تراکنش های اینترنتی گزارش شده در اردیبهشت ماه سال جاری، با ۳۲/۴۸ درصد رشد نسبت به ماه گذشته، مجموعاً ۳۵ میلیون تراکنش بوده که در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته (۳۰ میلیون تراکنش)، رشد ۱۵/۱۸ درصدی را تجربه کرده است.

ارزش تراکنش های اینترنتی نیز ۹۸ میلیون ریال بوده و در مقایسه با ماه گذشته (۷۹ میلیون ریال)، ۲۴/۷۰ درصد و در مقایسه با اردیبهشت سال  ۹۵ (۶۸ میلیون ریال)، ۴۵/۱۷ درصد رشد داشته است.

نمودار ۱ نشان داد که از مجموع ۳۵ میلیون تراکنش اینترنتی گزارش شده در اردیبهشت ماه سال جاری، ۳۰ میلیون تراکنش مربوط به خرید (با ۳۴/۶۲ درصد رشد ماهانه) و ۵ میلیون تراکنش مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ (با ۲۱/۳۹ درصد رشد ماهانه) بوده که در مقایسه با ۲۱ میلیون تراکنش خرید و ۹ میلیون تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژِ گزارش شده در اردیبهشت سال ۹۵، به ترتیب ۳۹/۲۲ و منفی ۴۲/۲۳ درصد رشد داشته است.

بررسی انواع تراکنش های اینترنتی در اردیبهشت ماه ۹۶ نشان داد (نمودار ۲) که مبلغ تراکنش خرید از پایانه های فروش ۸۶ هزار میلیارد ریال (با رشد ماهانه ۲۶ درصدی) و مبلغ تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ از همین پایانه ها ۱۲ هزار میلیارد ریال (با رشد ماهانه ۱۶/۲۶ درصدی) گزارش شده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته، به ترتیب رشد ۶۲/۳۹ و منفی ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.

 

 

 

منبع:پایگاه خبری بانکداری الکترونیک