سرانه ارزش هر تراکنش انجام شده روی دستگاه خودپرداز از ۲ میلیون و چهارصد و هفتاد و دو هزار ریال در فروردین ماه به ۳ میلیون و سی و هشت هزار ریال در شهریور ماه افزایش یافته که میانگین رشد ماهانه در طی این مدت ۵ ماهه، ۴/۲۳ درصد گزارش شده است.


به گزارش  پایگاه خبری ایران آی تی نیوز، گزارشات آماری نشان داد که سرانه کارت های صادر شده و خودپردازهای فعال شده به ازای جمعیت بالای ۲۰ سال، به طور متوسط منفی ۱/۹۸ و منفی ۱/۳۸ درصد رشد ماهانه داشته است. سرانه صدور کارت به ازای هر دستگاه خودپرداز رشد ماهانه ۰/۶۲ درصدی را سپری کرده است.
سرانه کارت های صادر شده به ازای هر دستگاه خودپرداز در سال ۹۵، با میانگین رشد ماهانه ۰/۴۱ درصدی از اردیبهشت ماه (۸ هزار و صد و هشتاد کارت به ازای هر دستگاه) تا مهر ماه (۸ هزار و سیصد و هشتاد و پنج کارت به ازای هر دستگاه)، روندی افزایشی داشته و در آبان ماه این رشد به ۱/۳۲ درصد رسیده است. در مقابل، به دلیل غیر فعال شدن ۷۱۹ هزار کارت و ۲۷ دستگاه خودپرداز در دی ماه، سرانه کارت ها به ازای هر خودپرداز منفی ۰/۱۲ درصد رشد داشته است.

سرانه کارت های صادر شده به ازای هر خودپرداز، در بهمن و اسفند به ترتیب رشد ۲/۵۳ و ۰/۴۲ درصدی را تجربه کرده و در اسفند ماه به ۸ هزار و هفتصد و پنجاه کارت رسیده است (نمودار ۱).

 

با توجه به نمودار ۲، سرانه تعداد کارت به ازای جمعیت بالای ۲۰ سال، از اردیبهشت (۱۶ کارت به ازای هر ۱۰۰ نفر) تا مهر ماه سال گذشته (۱۵ کارت به ازای هر ۱۰۰ نفر) با میانگین رشد ماهانه منفی ۱/۲۰ درصد روند کاهشی داشته و در آبان ماه با رشد منفی ۹/۴۲ درصدی، به ۱۴ کارت به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که این آمار دلیل بر آن نیست که از هر ۱۰۰ نفر جمعیت، یک نفر یک کارت دارد و ممکن است شخصی چندین کارت در اختیار داشته باشد.

سرانه خودپرداز راه اندازی شده به ازای جمعیت بالای ۲۰ سال در سال ۹۵ روند کاهشی داشته و میانگین رشد ماهانه آن منفی ۱/۳۸ درصد گزارش شده است. روند تغییرات حاکی از آن است که از اردیبهشت ماه (راه اندازی یک دستگاه به ازای یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار نفر) تا مهر ماه (راه اندازی یک دستگاه به ازای یک هزار و سیصد نفر)، سرانه خودپردازها روند کاهشی داشته است و نهایتاً در آبان ماه با رشد منفی ۸/۲۲ درصدی، به ازای یک هزار و صد و نود و سه نفر، یک دستگاه خودپرداز فعال شده است (نمودار ۳).

نمودار ۴ نشان داد که سرانه ارزش هر تراکنش انجام شده روی دستگاه خودپرداز از ۲ میلیون و چهارصد و هفتاد و دو هزار ریال در فروردین ماه به ۳ میلیون و سی و هشت هزار ریال در شهریور ماه افزایش یافته که میانگین رشد ماهانه در طی این مدت ۵ ماهه، ۴/۲۳ درصد گزارش شده است. در ماه های مهر (با رشد ماهانه منفی ۱/۷۸ درصد) و آبان (با رشد ماهانه منفی ۵/۸۱ درصد) به ازای هر تراکنش ثبت شده روی خودپرداز، به ترتیب دو میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار ریال و دو میلیون و هشتصد و ده هزار ریال تراکنش انجام شده است.

در ۴ ماه پایانی سال ۹۵، روند تغییرات سرانه ارزش هر تراکنش انجام شده روی دستگاه خودپرداز، به صورت افزایشی بوده و به طور متوسط ۱/۸۳ درصد رشد ماهانه داشته است. در اسفند ماه ارزش هر تراکنش، ۳ میلیون و بیست هزار ریال گزارش شده است (نمودار ۴).