این آمارها نشان دهنده این است که شرکت آسان پرداخت پرشین با سهم ۱۳/۰۲ درصدی و شرکت به پرداخت ملت با سهم ۹/۸۴ درصدی تعداد پایانه های کم تراکنش از کل کارتخوان های فعال سیستمی، عملکرد بهتری در مقایسه با سایر شرکت های پرداخت در اردیبهشت ماه ۹۶ داشته اند.


به گزارش پایگاه خبری ایران آی تی نیوز- بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در اردیبهشت ماه سال جاری، مجموعاً ۶ میلیون و سیصد و شصت و نه هزار پایانه کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در کشور گزارش شده که ۴ میلیون و هشتصد و هفتاد و دو هزار پایانه تراکنش دار (۷۶/۴۹ درصد از سهم کل پایانه ها) و یک میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار پایانه کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی (۲۳/۵۱ درصد از سهم کل پایانه ها) اعلام شده است.

از مجموع ۶ میلیون پایانه کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در کشور، بیش از ۴۵ درصد از آنها در اختیار سه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، به پرداخت ملت و کارت اعتباری ایران کیش قرار دارد. شرکت آسان پرداخت پرشین با سهم ۱۲/۹۷ درصدی تعداد پایانه های کم تراکنش از کل کارتخوان های فروشگاهی، بیشترین عملکرد را در بین سایر شرکت ها داشته است.

بر اساس نمودار ۱، شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان با یک میلیون و چهل و چهار هزار پایانه، به پرداخت ملت با ۹۷۰ هزار پایانه، کارت اعتباری ایران کیش با ۹۰۶ هزار پایانه و پرداخت الکترونیک سامان با ۷۹۲ هزار پایانه بیشترین تعداد پایانه های فروشگاهی فعال سیستمی را در مقایسه با سایر شرکت های پرداخت داشته اند.

در مقابل، شرکت الکترونیک کارت دماوند (۱۱ هزار پایانه)، سایان کارت (۱۲۶ هزار پایانه)، مبنا کارت آریا (۱۶۴ هزار پایانه) و پرداخت نوین آرین (۱۷۴ هزار پایانه) کمترین تعداد ابزار فروشگاهی را در اردیبهشت ماه سال جاری دارا بوده اند (نمودار ۱).

بررسی تعداد پایانه های تراکنش دار و فاقد تراکنش مالی به تفکیک شرکت های پرداخت در نمودار ۲ نشان داد که شرکت به پرداخت ملت از بین ۹۷۰ هزار پایانه فعال سیستمی، ۸۳۲ هزار پایانه تراکنش دار و ۱۳۷ هزار پایانه کم تراکنش و فاقد تراکنش** داشته است.

همچنین از بین ۵۴۹ هزار پایانه فروشگاهی فعال سیستمی شرکت آسان پرداخت پرشین، ۴۷۸ هزار پایانه تراکنش دار و ۷۱ هزار پایانه کم تراکنش یا فاقد تراکنش گزارش شده است.

این آمارها نشان دهنده این است که شرکت آسان پرداخت پرشین با سهم ۱۳/۰۲ درصدی و شرکت به پرداخت ملت با سهم ۹/۸۴ درصدی تعداد پایانه های کم تراکنش از کل کارتخوان های فعال سیستمی، عملکرد بهتری در مقایسه با سایر شرکت های پرداخت در اردیبهشت ماه ۹۶ داشته اند.

بیشترین سهم تعداد پایانه های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی از تعداد کل کارتخوان های فروشگاهی؛ با سهم ۴۵/۱۳ درصد مربوط به شرکت الکترونیک کارت دماوند، ۳۲/۶۳ درصد مربوط به شرکت تجارت الکترونیک پاسارگاد و ۳۰/۵۳ درصد مربوط به شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان بوده است.

به عبارت دیگر، ۵ هزار پایانه از ۱۱ هزار پایانه شرکت الکترونیک کارت دماوند، ۲۰۸ هزار پایانه از مجموع ۶۳۹ هزار پایانه تجارت الکترونیک پاسارگاد و ۳۱۹ هزار پایانه از مجموع یک میلیون و چهل و چهار هزار پایانه پرداخت الکترونیک پارسیان، کم تراکنش یا فاقد تراکنش گزارش شده است.

 

**کارتخوان کم تراکنش، کارتخوانی است که در یک بازه زمانی سه ماهه متوالی، کمتر از ۶۰ تراکنش مالی در هر ماه داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش های آن در سه ماه متوالی، کمتر از ۲۰ میلیون ریال در هر ماه باشد. علت ملاک قرار گرفتن بازه زمانی سه ماهه در تعریف ابزار کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی، کنترل شرکت ها در نصب جدید کارتخوان ها و نیز در بر گرفتن فعالیت فصلی برخی پذیرندگان، بنا بر ماهیت فعالیت آنها است.

 

 

 

 

 

 

 

منبع:پایگاه خبری بانکداری الکترونیک