بر اساس آخرین گزارش شاپرک، مجموع تراکنش های گزارش شده روی پایانه های فروشگاهی ۹۸۴ میلیون تراکنش، اینترنتی ۲۶ میلیون تراکنش و اینترنتی ۱۰۶ میلیون تراکنش بوده و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب ۹/۴۴، منفی ۱/۱۲ و منفی ۰/۹۹ درصد رشد داشته است.


به گزارش پایگاه خبری ایران آی تی نیوز، در فروردین ماه ۹۵، بیشترین تراکنش های انجام شده روی کارتخوان فروشگاهی مربوط به شرکت های به پرداخت ملت با ۲۵۵ میلیون تراکنش، پرداخت الکترونیک سامان با ۱۳۱ میلیون تراکنش، تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۱۹ میلیون تراکنش و آسان پرداخت پرشین با ۱۰۱ میلیون تراکنش بوده است.

این در صورتی است که در فروردین ماه سال۹۶، تعداد تراکنش های شرکت های مذکور به ترتیب با منفی ۲/۵۵، ۲۲/۵۸، ۸/۸۶ و ۲۳/۶۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵، به ۲۴۹، ۱۶۱، ۱۲۹ و ۱۲۴ میلیون تراکنش رسید.

بیشترین رشد تراکنش های فروشگاهی در فروردین ماه ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، مربوط به شرکت سایان کارت با ۵۶/۸۷ درصد (۱۳ میلیون تراکنش) بوده است.

براساس این گزارش ، از مجموع ۲۶ میلیون و ۳۸۶ هزار تراکنش انجام شده روی پایانه های اینترنتی در فروردین ماه سال جاری، ۱۸ میلیون تراکنش مربوط به شرکت های به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان و تجارت الکترونیک پارسیان بوده که در مقایسه با فروردین سال ۹۵، به ترتیب منفی ۱۳/۲۱، منفی ۲۳/۳۵ و منفی ۲/۰۸ درصد رشد داشته است.

گفتنی است، در فروردین ماه ۹۶، بیشترین تعداد تراکنش های انجام شده روی پایانه های موبایلی در کشور مربوط به شرکت آسان پرداخت پرشین با ۴۲ میلیون تراکنش بوده و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، منفی ۹/۰۳ درصد رشد داشته است.
همچنین شرکت پرداخت نوین آرین با ۳۳ میلیون تراکنش و شرکت پرداخت الکترونیک سامان با ۲۲ میلیون تراکنش، بیشترین تراکنش های موبایلی را در اختیار داشته و در مقایسه با فروردین ماه ۹۵، به ترتیب رشد ۱۰/۱۶ و ۲۵/۹۴ درصدی را تجربه کرده است.