آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ، ۲۳:۲۸:۴۴     
Lenovo
مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
Lenovo ip 310i5۴۵۰۰۲g۱۵.۶۲۰۱۰۰۰۰
Lenovo ip 300۳۰۶۰۲۵۰۰intel۱۵.۶۹۶۰۰۰۰
Lenovo ip 500i5۸۱T۴g۱۵.۶ FHD-3D۲۷۰۰۰۰۰
Lenovo ip 300quad۴۵۰۰intel۱۵.۶۱۲۶۰۰۰۰
Lenovo ip 310i7۸۱T۲g۱۵.۶۲۸۰۰۰۰۰
Lenovo ip 110۷۰۱۰۴۵۰۰۲g۱۵.۶۱۳۵۰۰۰۰
Lenovo ip 510i7۸۱T۴g۱۵.۶۳۳۰۰۰۰۰
Lenovo v 310i5۴۵۰۰۲g۱۵.۶۱۹۹۰۰۰۰
Lenovo ip 110۷۰۱۰۲۵۰۰intel۱۵.۶۹۰۰۰۰۰
Lenovo ip 300i5۸۱T۲g۱۴۲۲۵۰۰۰۰
Lenovo ip 300۳۰۶۰۴۵۰۰۱g۱۵.۶۱۲۵۰۰۰۰
Lenovo ip 510i5۸۱T۴g۱۵.۶ FHD۲۸۰۰۰۰۰
Lenovo v310I3۴g۵۰۰۲g۱۵.۶۱۷۵۰۰۰۰
Lenovo b 5130quad۴۵۰۰۱g۱۵.۶۱۳۵۰۰۰۰
Lenovo ip 310i7۱۲۱T۲g۱۵.۶۲۹۰۰۰۰۰
Lenovo b 5080i3۴۵۰۰۲g۱۵.۶۱۷۳۰۰۰۰
Asus
مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
Asus n552i7۸۲T۴g۱۵.۶ touch۴۷۰۰۰۰۰
Asus x 541 uvi5۴۵۰۰۲g۱۵.۶۲۳۰۰۰۰۰
Asus k550 vxi7۸۱T۴g۱۵.۶ FHD۳۷۶۰۰۰۰
Asus x 540 lai3۴۵۰۰۲g۱۵.۶۱۹۴۰۰۰۰
Asus k 556 uqi7۸۱T۲g۱۵.۶ HD۲۹۴۰۰۰۰
Asus p 2430 uji5۸۱T۲g۱۴ FHD۲۶۰۰۰۰۰
Asus GL 552 vwi7۱۶۱T + 128۴g۱۵.۵ ۴K۵۴۰۰۰۰۰
Asus k 556 uri5۶۱T۲g۱۵.۶ FHD۲۵۵۰۰۰۰
Asus n552 vwi7۸۲T۴g۱۵.۶ ۴K۴۵۴۰۰۰۰
Asus x 550 zefx 7500۴۵۰۰۲g۱۵.۶۱۹۸۰۰۰۰
Asus v 502 uxi7۸۱T۴g۱۵.۶ FHD۳۴۰۰۰۰۰
Asus x 540 lai3۴۵۰۰intel۱۵.۶۱۶۷۰۰۰۰
Asus p 2430 uji7۸۱T۲g۱۴ FHD۲۹۹۰۰۰۰
Asus x 456 uvi5۴۵۰۰۲g۱۴۲۲۰۰۰۰۰
Acer
مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
Acer mini es1۳۷۱۰۴۵۰۰intel۱۱.۶۱۲۵۰۰۰۰
Acer e5 575i5۴۵۰۰۲g۱۵.۶۲۱۵۰۰۰۰
Acer f5 573i7۸۱T۴g۱۵.۶ FHD۳۳۵۰۰۰۰
Acer es1i3۴۱Tintel۱۵.۶۱۵۸۰۰۰۰
Acer f5 573i5۸۱T۴g۱۵.۶ FHD۲۷۵۰۰۰۰
Acer v5 591 gi7۸۱T۴g۱۵.۶ FHD۳۵۸۰۰۰۰
Apple
مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
Apple MacBook Air MMGG2i5۸۲۵۶intel۱۳۴۲۰۰۰۰۰
Apple MacBook Air MJVM2i5۴۱۲۸intel۱۳۳۹۱۰۰۰۰
Apple MacBook Pro MJLU2i7۱۶۱tra۲gرتینا ۱۵.۶۱۰۵۵۰۰۰۰
Apple MacBook MLHF2intel m5۸۵۱۲intel۱۲ رتینا۶۱۰۰۰۰۰
Apple MacBook Pro MJLT2i7۸۵۱۲۲g۱۵.۴۹۱۰۰۰۰۰
Apple MacBook Air MMGF2i5۸۱۲۸ssdintel۱۳۳۸۴۰۰۰۰
HP
مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
HP ay 116i7۱۲۱T۴g۱۵.۶ fhd۳۱۰۰۰۰۰
HP 450 G3i7۸۱T۲g۱۵.۶ HD۲۶۰۰۰۰۰
HP ay 014i7۶۱T۴g۱۵.۶ fhd۲۶۵۰۰۰۰
HP ay 113i5۸۱T۴g۱۵.۶ FHD۲۵۵۰۰۰۰
Sony
مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
SONY Fit 15E SVF 1521i5۸۷۵۰۲g۱۵.۶۳۸۰۰۰۰۰
SONY VAIO Pro 11i7۸۱۲۸ssdintel۱۱.۶ Touch۵۳۰۰۰۰۰
SONY FIT-SVF15213i3۸۱Tintel۱۵.۶۲۷۰۰۰۰۰
SONY Fit 15E SVFA10-5745M۸۱T۱g۱۵.۶۳۳۰۰۰۰۰
SONY Pro 13 SVPi5۴۱۲۸ssdintel۱۳.۳۴۲۰۰۰۰۰
SONY FIT-SVF15213i3۴۵۰۰intel۱۵.۶۲۶۰۰۰۰۰
Dell
مدلپردازندهرمهاردگرافیکسایز صفحهقیمت ( تومان )
Dell inspiron 5559i7۸۱T۴g۱۵.۶ FHD۳۵۰۰۰۰۰
Dell inspiron 3558i3۴۵۰۰intel۱۵.۶۱۴۸۰۰۰۰
Dell inspiron 5559i7۱۶۲T۴g۱۵.۶ FHD۳۹۰۰۰۰۰
Dell inspiron 5559 hi5۴۵۰۰۲g۱۵.۶۲۴۰۰۰۰۰